ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

- از تاریخ 1-5-1396 مبلغ پانصدهزار ریال به هزینه ثبت نام در همایش اضافه می گردد.

-  ذکر کد ملی، تلفن و ایمیل در موقع ثبت نام ضروری است.

هیچ اطلاع رسانی منتشر نشده است.