ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنفرانس

اولین روز کنفرانس ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
آخرین روز کنفرانس ۲ مهر ۱۳۹۵

وب سایت

فعال‌شدن (به عنوان کنفرانس جاری) ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
انتقال به بایگانی کنفرانس ۳ مهر ۱۳۹۵

مطالب ارسالی

آغاز ثبت‌نام نویسنده ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
پایان ثبت نام نویسنده ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
ارسال فراخوان مقالات ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
آغاز پذیرش مقالات ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
پایان ارسال مقالات ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

داوری‌ها

آغاز ثبت‌نام داور ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
پایان ثبت نام داور ۲۳ خرداد ۱۳۹۵