ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام در کارگاه MEG و EEG (ثبت نام عمومی)

 

 

ثبت نام کارگاه MEG و EEG (ویژه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز)
ثبت نام کارگاه Functional and Structural MRI (ثبت نام عمومی)
ثبت نام کارگاه Functional and Structural MRI(ویژه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی
ثبت نام مجموع دو کارگاه (ثبت نام عمومی)
ثبت نام مجموع دو کارگاه ( ویژه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز)