ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
پزشکان متخصص، فوق تخصص و اعضای هیات علمی
ثبت نام تا پایان تیرماه
پزشکان عمومی، کارشناسان ارشد، دارندگان مدرک دکترای تخصصی غیر هیات علمی
ثبت نام تا پایان تیرماه
دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز

ثبت نام تا پایان تیرماه

 ثبت نام با تخفیف و دریافت گواهی شرکت در همایش و کارگاه ها برای گروه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز، منوط به ارایه اصل کارت دانشجویی معتبر یا مدرک عضویت سازمان جهانی نقشه برداری مغز در روز اول همایش  خواهد بود

پزشکان متخصص، فوق تخصص و اعضای هیات علمی
ثبت نام از تاریخ اول مرداد تا اول آبان ماه
پزشکان عمومی، کارشناسان ارشد، دارندگان مدرک دکترای تخصصی غیر هیات علمی
ثبت نام از اول مردادماه تا اول آبان ماه
دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز

ثبت نام از اول مردادماه تا اول آبان ماه

ثبت نام با تخفیف و دریافت گواهی شرکت در همایش و کارگاه ها برای گروه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز، منوط به ارایه اصل کارت دانشجویی معتبر یا مدرک عضویت سازمان جهانی نقشه برداری مغز در روز اول همایش  خواهد بود